เรียนจบ GED ต้องดำเนินการทำเรื่องอะไรบ้าง?

การลงทะเบียนระบบ TCAS66 สำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ หรือผู้ใช้วุฒิสอบเทียบ GED จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นหลักฐานการศึกษา สำหรับลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66

 1. GED สอบครบ / เรียนจบจากต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 4 วิชา
  (คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน)
  เข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษา  https://hsces.atc.hula.ac.th/

  1.ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา ((Equivalence Certificate)
  2.ขอใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate)
  เพื่อใช้เป็นหลักฐานการศึกษาสำหรับลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66
  (ใช้เวลา 7 วันทำการในการออกใบรับรองฯ)การสมัครรอบ 3 Admission
  ต้องใช้ใบรับรองเทียบวุฒิฯ เท่านั้น

 2. GED ยังสอบไม่ครบ / ยังเรียนไม่จบจากต่างประเทศ
  (GED ผลสอบเป็นไปตามเกณฑ์ อย่างน้อย 2 วิชา แต่ยังไม่ครบทั้ง 4 วิชา
  และมีแผนสอบวิชาที่เหลือให้เรียบร้อยภายในเดือนเมษายน 2566
  เพื่อขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับสมัครรอบ 3 ต่อไป
  คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน)
  เข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษา https://hsces.atc.chula.ac.th/ 
  (Provisional Equivalence Certificate)
  โดยกรอกค่า GPAX = 0.00 และอัปโหลดรูปใบแทนใบรับรองเทียบวุฒิฯ เข้าระบบทั้ง 2 จุด
  (แทนใบ ปพ) (ใช้เวลา 3 วันทำการในการออกใบแทนใบรับรองฯ)
ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง