3. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

เข้าใช้งานที่ URL  https://student.mytcas.com ในหน้าของการสมัคร เลือก "รายละเอียด"

ตรวจสอบข้อมูล

ทำการอัปโหลดรูปถ่ายติดบัตร กรุณาอัปโหลดรูปถ่ายแนวตั้ง เพื่อใช้ในการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรายวิชา โดยใช้รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ชัดเจน ครึ่งตัวในชุดสุภาพ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ

การขอแก้ไขข้อมูลการศึกษา 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือกที่ "ขอแก้ไขข้อมูล"

ระบบจะแสดงช่องให้กรอกข้อมูล

 1. เลือกหลักสูตร
 2. ปีการศึกษา
 3. GPAX 6
 4. ประเทศ
 5. ชื่อโรงเรียน
 6. ที่อยู่โรงเรียน
 7. อัปโหลดรูปด้านหน้าใบปพ.1
 8. อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1 
 9. ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา

กรณีจบจาก หลักสูตรนานาชาติจบจากต่างประเทศ

 1. เลือกหลักสูตรนานาชาติจบจากต่างประเทศ
 2. ปีการศึกษา
 3. GPAX 6
 4. ประเทศ
 5. ชื่อโรงเรียน
 6. ที่อยู่โรงเรียน
 7. รัฐ
 8. ประเทศ
 9. รหัสไปรษณีย์
 10. อัปโหลดรูปใบเทียบวุฒิการศึกษา
 11. อัปโหลดรูปใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 12. ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา

กรณีสอบเทียบ GED

 1. เลือกหลักสูตรสอบเทียบ GED
 2. ปีการศึกษา
 3. GPAX 6
 4. อัปโหลดรูปใบเทียบวุฒิการศึกษา
 5. อัปโหลดรูปใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 6. ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา

หมายเหตุ: ในกรณีที่ยังไม่มีเอกสารใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษาและใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ให้ใช้ใบแทนใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา โดยขอได้ที่ เว็บไซต์นี้ อัปโหลดเข้าระบบทั้ง 2 จุด และกรอกคะแนน GPAX6 เป็น 0.00 เท่านั้น เพื่อให้ทีมงาน TCAS66 อนุมัติข้อมูลการศึกษาก่อน

กรณีจบการหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

 1. เลือกหลักสูตร
 2. ปีการศึกษา
 3. GPAX 6
 4. ประเทศ
 5. ชื่อโรงเรียน
 6. ที่อยู่โรงเรียน
 7. อัปโหลดรูปด้านหน้าใบกศน.1-ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ)
 8. อัปโหลดรูปด้านหลังใบกศน.1-ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ)
 9. ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา

กรณีจบการหลักสูตรอาชีวะ

 1. เลือกหลักสูตร
 2. ปีการศึกษา
 3. GPAX 6
 4. ประเทศ
 5. ชื่อโรงเรียน
 6. ที่อยู่โรงเรียน
 7. อัปโหลดรูปด้านหน้าใบปพ.1
 8. อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1 
 9. ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เมื่อแก้ไขเรียบร้อยจากนั้นเลือก "บันทึกข้อมูลส่วนตัว"

ในกรณีที่แก้ไขอีเมล จะต้องทำการยืนยันอีเมลเพิ่มเติมอีกครั้ง
โดยเลือก "ยืนยันอีเมล (อีเมลที่กรอกใหม่ในระบบ)"
กรอกรหัส One Time Password (OTP) ที่ได้รับทางอีเมลเพื่อเป็นการยืนยันอีเมล

ในกรณีที่แก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือ จะต้องทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมอีกครั้ง
โดยเลือก "ยืนยันเบอร์มือถือ (เบอร์มือถือที่กรอกใหม่ในระบบ)"
กรอกรหัส One Time Password (OTP) ที่ได้รับทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ
เพื่อเป็นการยืนยันเบอร์มือถือ

ในกรณีแก้ไขชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด จะต้องแนบเอกสารยืนยันเพิ่มเติม

 1. อัปโหลดรูปด้านหน้าบัตรประจำตัว บัตรที่มี G-Numbrt หรือ Passport
 2. อัปโหลดรูปคู่บัตรประจำตัว บัตรที่มี G-Numbrt หรือ Passport
 3. บันทึกข้อมูลส่วนตัว

ระบบจะแสดงสถานะ "รอตรวจสอบ" รอเจ้าหน้าที่อนุมัติข้อมูล

เพิ่มข้อมูลผู้ปกครอง  สามารถเลือกสถานะความสัมพันธ์ของผู้ปกครองคือ บิดา มารดา ครูแนะแนวหรืออื่นๆ  แล้วตรวจสอบชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง (ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า) ระบุเบอร์มือถือและอีเมล จากนั้นเลือก "ยืนยันข้อมูลผู้ปกครอง"

แก้ไขข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันให้ครบถ้วนแล้วเลือก "ยืนยันข้อมูลที่อยู่"

การขอแก้ไขข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง

เมื่อผู้สมัครพบว่าข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลางไม่ถูกต้อง ให้เลือก "ขอแก้ไขข้อมูล"

จะเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง 

 1. ให้เปลี่ยนคะแนนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้อง
 2. อัปโหลดรูปด้านหน้าใบปพ.1
 3. อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1
 4. ยืนยันข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง