การลงทะเบียนระบบ TCAS66 สำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ หรือผู้ใช้วุฒิสอบเทียบ GED

การลงทะเบียนระบบ TCAS66 สำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศหรือผู้ใช้วุฒิสอบเทียบ GED
จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นหลักฐานการศึกษาสำหรับลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66

กรณีสอบ GED ผ่านแล้ว / เรียนจบจากต่างประเทศ 
(GED ผลสอบเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้ง 4 วิชา คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน)
เข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษา https://hsces.atc.chula.ac.th
- ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา(Equivalence Certificate)
- ใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX Equivalence Certificate) 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานการศึกษาสำหรับลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66
(ใช้เวลา 7 วันทำการในการออกใบรับรองฯ)

กรณียังสอบ GED ไม่ครบ / กำลังศึกษา Grade 12 ในต่างประเทศ
(GED ผลสอบเป็นไปตามเกณฑ์ อย่างน้อย 2 วิชา แต่ยังไม่ครบทั้ง 4 วิชา
และมีแผนสอบวิชาที่เหลือให้เรียบร้อย ภายในเดือนเมษายน 2566
เพื่อขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับสมัครรอบ 3 ต่อไป
คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน)
เข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษา https://hsces.atc.chula.ac.th(Provisional Equivalence Certificate)
เพื่อใช้เป็นหลักฐานการศึกษา สำหรับลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66 โดยกรอกค่า GPAX = 0.00
และอัปโหลดรูปใบแทนใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา เข้าระบบทั้ง 2 จุด (แทนใบ ปพ)
(ใช้เวลา 3 วันทำการในการออกใบแทนใบรับรองฯ)

***การสมัครรอบ 3 Admission ต้องใช้ใบรับรองเทียบวุฒิฯ เท่านั้น***

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง