คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ TGAT/TPAT

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS ให้เรียบร้อย เพื่อดำเนินการสมัครสอบ(ลงทะเบียน และสมัครสอบ 1-10 พ.ย. 65) ดังนี้

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
- จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น หรือ

สอบ GED ผ่านแล้ว / เรียนจบจากต่างประเทศ
- ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา(Equivalence Certificate)
- ใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX Equivalence Certificate)

GED สอบผ่านแล้วอย่างน้อย 2 วิชา / กำลังศึกษา Grade 12 ในต่างประเทศ
- ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา
โดยสามารถขอได้ไที่ https://hsces.atc.chula.ac.th
ไม่อนุญาต ให้ผู้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการนำผลคะแนนสอบ ไปใช้สมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าสอบ
หมายเหตุ***สำหรับผู้ที่เคยสอบ GAT/PAT ในปี 2565 แต่ไม่ปรากฎการนำผลคะแนนไปสมัครคัดเลือก ในระบบ TCAS65 ให้เตรียมหนังสืออธิบายสาเหตุ และแนบหลักฐานการสมัครที่สถาบันอื่น ๆ ประกอบเพื่ออนุมัติการสมัครในปี 2566 ต่อไป

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง