UPDATE: จำนวนที่นั่งเหลือ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

UPDATE: จำนวนที่นั่งเหลือ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. 
การสมัครสอบ สำหรับ CBT (Computer-Based Test) รอบ 2 (ที่นั่งว่าง) เท่านั้น!
เฉพาะรายวิชา TPAT2, TPAT4 และ TPAT5

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง