การทดลองสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

กรณีที่ผู้สมัครเลือกประเภทข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลการสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 ระบบแสดงข้อมูล สำหรับการใช้เป็นหลักฐาน ในการทดลองสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  • ชื่อ นามสกุล
  • รหัสประจำตัวสอบ
  • เลขบัตรประชาชน
  • วันทดลองสอบ
  • เวลา
  • สนามสอบ
  • อาคาร 

หมายเหตุ: กรุณามาถึงสนามทดลองสอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลานัดหมาย

การทดลองสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถทำการทดลองสอบบนสนามจริง (On site) ตามสนามสอบที่ระบุโดยให้ผู้สมัครเข้าสู่ระบบของเว็บ student.mytcas.com และแสดงหน้าจอตามรูป เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดลองสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

การทดลองสอบเป็นการช่วยให้ผู้สมัครคุ้นเคยกับระบบและห้องสอบ ไม่มีผลกับคะแนนในวันสอบจริง

ตัวอย่างหน้าจอและกระบวนการสอบ ผู้สมัครสามารถทดลองทำรายการผ่านเว็บไซต์ได้ที่ cbt.mytcas.com

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง