อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PBT และ CBT

ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุนี้ เช่น ดินสอกด ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู หากมีความจำเป็น ให้แจ้งอนุโลมหน้าห้องสอบ โดยแนบใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็นอื่น ๆ

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง