ยางลบกับการสอบรายวิชา TGAT/TPAT 2-5

  1.  ข้อสอบ TGAT TPAT เป็นลิขสิทธิ์ของ ทปอ. และเป็นความลับ ไม่สามารถนำออกจากห้องสอบ, จด, ลอก, ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
  2. การจดสิ่งใดที่เกี่ยวกับข้อสอบลงบนสิ่งของ เช่น ยางลบ, กระดาษทิชชู่, บัตรประจำตัวผู้สอบ, เศษกระดาษ, อาจตีความได้ว่าเตรียมส่งต่อให้ผู้อื่น ถือว่าเป็นการส่อทุจริต
  3. ยางลบเป็นอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับลบข้อความที่ผิด การขีดเขียนใดๆ เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

*ยางลบสีอะไรก็ได้

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง