พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา A-Level

ผู้สมัครสอบเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดงข้อมูลการสมัครสอบ A-Level เลือก "ดูรายละเอียดและพิมพ์ใบที่นั่งสอบ"

ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา ผู้สมัครสอบอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ จากนั้นเลือก "รับทราบ"

ระบบแสดงรายละเอียดการสอบทั้งหมดที่ผู้สมัครสอบได้สมัครไว้ ตรวจสอบข้อมูลรายวิชา ให้ครบถ้วน จากนั้นเลือก "พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา"

ระบบจะแสดงไฟล์ PDF ข้อมูลใบสรุปเลขที่นั่งสอบและบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบรายวิชา ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบรายวิชา วิชาละ 1 ใบ เพื่อให้ผู้คุมสอบตรวจสอบ และเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนเข้าสอบหรือให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบรายวิชาบนหน้าจอโทรศัพท์ให้กับผู้คุมสอบก่อนเข้าสอบ

ตัวอย่าง ใบสรุปเลขที่นั่งสอบและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา A-Level ประจำ ปี 2566

สําหรับผู้สมัครสอบที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จะมีหมายเหตุแสดงต้องการความช่วยเหลือ

สําหรับผู้สมัครสอบติดโควิด จะมีหมายเหตุแสดงผู้สมัครสอบติดโควิด

ผู้สมัครสอบโปรดอ่านแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบอย่างละเอียด

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง