ตัวอย่างกระดาษคำตอบ A-Level

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา 64 ฟิสิกส์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา 65 เคมี

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา 66 ชีววิทยา

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา 70 สังคมศึกษา

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา 81 ภาษาไทย

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา 82 ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชา ภาษาต่างประเทศ 

** รหัสวิชา 83-89 จะเป็นตัวอย่างกระดาษคำตอบแบบเดียวกัน

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง