Check List ก่อนไปสอบ A-Level

  1. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือยัง?
  2. มีบัตรยืนยันตัวตนแล้วหรือยัง ? (บัตรประจำตัวประชาชนหาย/หมดอายุ - ทำใหม่ / คัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ มาใช้แทน หรือ บัตรที่หน่วยราชการฯ ออกให้ที่มีรูปปัจจุบัน)
  3. เตรียมอุปกรณ์สอบที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (ดินสอ 2B ขึ้นไป ไม่เกิน 3 แท่ง + ยางลบที่ไม่มีปลอก + หน้ากากอนามัยสำรอง 1 ชิ้น : สามารถใส่ถุงพลาสติกใส นำเข้าห้องสอบได้)
  4. ตรวจสอบห้องสอบ/ ชั้น / อาคาร / สนามสอบ + วางแผนการเดินทาง
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ
ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง