การสมัครรอบที่ 3 Admission

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง "รอบการสมัคร"

ผู้สมัครเลือกรอบ 3 Admission รับสมัครวันที่ 7-13 พ.ค. 66 

เลือกสาขาวิชาที่ท่านสนใจได้สูงสุด 20 อันดับเพื่อใช้ในการสมัครรอบ Admission

  1. พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรที่ผู้สมัครสนใจ
  2. คลิก "เลือก"
  3. ระบบแสดงสาขาวิชาที่สนใจ พร้อมทั้งคำนวณคะแนนผ่านเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

  4. ระบบแสดงคะแนนเมื่อผู้สมัคร "ไม่ผ่านเงื่อนไขการรับ ไม่สามารถสมัครได้"

เมื่อผู้สมัครเลือกสาขาวิชาและลำดับที่ต้องการสมัครได้แล้ว เลือก "สาขาวิชาที่สมัคร"

การสมัครครั้งที่ 1 กรุณาเลือกสาขาวิชาที่จะสมัคร เรียงตามความสนใจ สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน"

 ระบบแสดงสาขาวิชาและลำดับที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้ จากนั้นเลือก "บันทึกรายการ"

ระบบแสดงจำนวนอันดับสาขาวิชาและยอดค้างชำระทั้งหมด ผู้สมัครสามารถเลือก "แก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร" เพื่อกลับไปแก้ไขอันดับในการเลือกได้

จากนั้นเลือก "ยืนยันการสมัคร" 

*ผู้สมัครสามารถสามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัคร"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการสมัคร"

ระบบแสดงการสมัครครั้งที่ 1 / ยืนยันครั้งที่ 1 ท่านยืนยันการสมัครแล้ว รอการชำระเงิน เลือก "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน"

ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 10 อันดับ ค่าสมัครดังนี้

สมัคร 1 อันดับ  ค่าสมัคร  150 บาท
สมัคร 2 อันดับ ค่าสมัคร  200 บาท
สมัคร 3 อันดับ ค่าสมัคร  250 บาท
สมัคร 4 อันดับ ค่าสมัคร  300 บาท
สมัคร 5 อันดับ ค่าสมัคร  400 บาท
สมัคร 6 อันดับ ค่าสมัคร  500 บาท
สมัคร 7 อันดับ ค่าสมัคร  600 บาท
สมัคร 8 อันดับ ค่าสมัคร  700 บาท
สมัคร 9 อันดับ ค่าสมัคร  800 บาท
สมัคร 10 อันดับ ค่าสมัคร  900 บาท

ตัวอย่างใบแจ้งชำระเงิน TCAS66 รอบ 3 แอดมิชชั่น

ระบบแสดงข้อมูลการสมัคร ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ให้รอประกาศผล วันที่ 20 พ.ค. 66 และยืนยันสิทธิ์ วันที่ 20-21 พ.ค. 66

จากนั้นเลือก "พิมพ์ใบสรุปการสมัคร"


ตัวอย่างใบสรุปการสมัคร TCAS66 รอบ 3 แอดมิชชั่น

ถ้าหากผู้สมัครต้องการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร ท่านตัดสินใจไปแล้ว 1 ครั้ง สามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง เลือก "ดำเนินการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร"

รายละเอียดสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกจะปรากฏ ผู้สมัครสามารถเลื่อนจัดลำดับขึ้นหรือลง เพื่อจัดลำดับสาขาวิชาที่จะสมัครใหม่ได้ 

หรือทำการเลือกสาขาวิชาใหม่

จากนั้นเลือก "บันทึกรายการ" หรือ เลือก “ยกเลิกและกลับไปใช้การยืนยันครั้งที่ 1/3” เพื่อกลับไปยังก่อนหน้า

เมื่อผู้สมัครบันทึกรายการแล้วระบบแสดงผลการจัดลำดับใหม่ 

กรณีที่เพิ่มสาขาวิชาที่สนใจจะมียอดที่ต้องทําการชําระเพิ่มและจํานวนในการตัดสินใจจะลดลงด้วยเลือก “ยืนยันการสมัคร ครั้งที่ 2/3”และดําเนินการ ชําระเงินตามขั้นตอน 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัคร"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยันการสมัคร"

ระบบแสดงการสมัครครั้งที่ 1 / ยืนยันครั้งที่ 2 ท่านยืนยันการสมัครแล้ว รอการชำระเงิน เลือก "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน"

กรณีที่ผู้สมัครต้องการลบสาขาวิชาที่สนใจออก เลือก "ดำเนินการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร" รายละเอียดสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกจะปรากฏ ผู้สมัครเลือก "ไอคอนถังขยะ" เพื่อทําการลบสาขาวิชาออก และเลือก “บันทึกรายการ” 

ระบบแสดงข้อมูลการจัดอันดับที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้ เมื่อผู้สมัครทำการลบสาขาวิชาออกไป 1 สาขาวิชา ทำให้สามารถเลือกได้อีก 1 อันดับโดยไม่ต้องชําระเงินเพิ่ม

ประวัติการดำเนินการ

กรณีที่ผู้สมัครดำเนินการสมัครครั้งที่ 1 และยืนยันครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขอันดับการเลือกสาขาวิชาอีก ระบบจะทำการ Set Zero ซึ่งหมายถึงผู้สมัครจะต้องเลือก สาขาวิชาอันดับใหม่และต้องชําระเงินในการสมัครใหม่ทั้งหมด ผู้สมัครเลือก "ดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero)"

กรณีที่ผู้สมัครยังค้างการชําระเงินค่าสมัครครั้งก่อนจะไม่สามารถทําการสมัครใหม่ (Set Zero) ได้ ผู้สมัครจะต้องทําการชําระค่าสมัครที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยกเลิกการสมัครแล้วดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero) ได้

ระบบแสดง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับที่เลือกสมัคร ท่านจะต้องยกเลิกการสมัครเดิม แล้วจึงดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero) ได้ โดยการสมัครแต่ละครั้งจะมีค่าดำเนินการ กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนเลือก “สมัครใหม่ (Set Zero)”

เลือกช่องทางในการรับรหัส OTP เพื่อยืนยัน การยกเลิกการสมัครเดิมและยืนยันการสมัครใหม่ (Set Zero)

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยันการทำรายการ"

หลังจากที่ดำเนินการสมัครใหม่ (Set Zero) ข้อมูลจะเหลือไว้เพียงตัวเลือกสาขาวิชาที่สนใจ ผู้สมัครต้องดำเนินการเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครในอันดับต่างๆ ใหม่ทั้งหมด

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง