ติดตามปฏิทิน TCAS66 ของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ รอบ 4 Direct Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง มาแล้ว เปิดรับสมัคร TCAS4 รอบ รับตรงอิสระ

ปิดรับสมัคร 3 วัน ระหว่าง วันที่ 29 - 31 พ.ค. 66 นี้เท่านั้น

สมัครผ่านทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
รายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยทักษิณ
#TCAS4 รอบ Direct Admission #โครงการรับตรงวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2566
รวมทั้ง 2 วิทยาเขต มีมากกว่า 780 ที่นั่ง
สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ - 31 พ.ค. 66
สมัครออนไลน์ ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ส่งเป็นฟล์เข้าระบบรับสมัครออนไลน์)
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ แสดงรายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ
3. แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 Mb. โดยให้ระบุ "เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ" (จำนวน 1 หน้า กระดาษ A4)
4. คะแนน TGAT, TPAT 5 และA-Level61 (เฉพาะหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์)
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น)
รายละเอียดการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องก่อนสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด การกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงจะยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์และชําระเงินค่าสมัคร เมื่อดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภารกิจรับนิสิตตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืน
ผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ในโครงการนี้ จะต้องลงทะเบียน TCAS ที่ Website : https://www.mytcas.com/ ให้เรียบร้อยก่อนการกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และข้อมูลที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณกับข้อมูลที่ระบุในระบบ TCAS จะต้องถูกต้องตรงกัน มิฉะนั้นการสมัครในโครงการนี้ จะถือเป็นโมฆะ
การติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต
074–317–608 ,074–317–600 ต่อ 7107 **ในวันและเวลาราชการ
Facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ https://www.facebook.com/admission.tsu

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครแล้วนะคะ !!!
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission
ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 พฤษภาคม 2566
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/
ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
สมัครก่อนมีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 5 ทุน
กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (หุ่นยนต์) ลดเงินต้น 30% และดอกเบี้ย 0.5%
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดรับสมัคร 28 พ.ค. ถึง 8 มิ.ย. 66
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ : 9 มิ.ย. 66
สอบสัมภาษณ์ : 10 มิ.ย. 66
ประกาศผลสัมภาษณ์ : 13 มิ.ย. 66

ยืนยันสิทธิ์ : 13 - 14 มิ.ย. 66

ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ : 16 มิ.ย. 66
รายงานตัว 19 - 23 มิ.ย. 66
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th
ระบบงานรับสมัคร : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS4 Direct Admission รอบสุดท้าย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รับนิสิตภาคพิเศษจำนวน 51 คน
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 66 ประกาศผล 11 มิ.ย. 66 (ไม่มีสัมภาษณ์)
เงื่อนไขการสมัครและเกณฑ์การพิจารณา
1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.50
3. ให้จัดท่าแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งหากแฟ้มสะสมผลงานมีกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน
การจัดการหรือบริหารธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ให้เขียนเรียงความแสดงถึงเหตุผลที่สนใจจะมาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รวมถึงเป้าหมายในการประกอบอาชีพภายหลังจากส่าเร็จการศึกษาแล้วให้ชัดเจน โดยให้จัดท่าเรียงความดังกล่าวในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารติดต่อทาง Facebook: Business Day KU KPS : การจัดการ ม.เกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. รอบ4 เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2112
2. สมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th click ที่ เมนู สมัครเรียน Click หรือ click ตรงนี้ ได้เลย https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu...
3. รอบ4 สมัครได้ 2 สาขาวิชา (เลือกที่ loveสุดอยากเรียนมากสุดก่อนจากนั้นไปเลือก อันดับที่ 2 )
4. มีการสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา พน. ดูประกาศรายละเอียด สัมภาษณ์ที่ https://tcas.dusit.ac.th เมนูช่องทางการติดต่อคณะ/สาขาวิชา
5. http://finance.dusit.ac.th/WEB/?page_id=668 ดูประกาศปี 64, 65

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (ภาคปกติ)
กดสมัครที่  https://admission.kps.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง